Sveikas lankytojau, jūs galite prisijungti arba susikurti paskyrą.

UAB "AKTKC"

Privatumo politika

1. Sąvokos
1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.kuresi.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „AKTKC“, įmonės kodas 123949754, asmens duomenų valdytojo kodas P4451, adresas Taikos g. 130A, Vilnius.
2. Lankytojas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, iš anksto pateikęs savo duomenis planuojamo užsakymo ar informacijos gavimo tikslu, arba užsisakęs prekes ar paslaugas interneto svetainėje www.kuresi.lt
3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Lankytojo asmeninius duomenis.
4. Registracija – Lankytoj duomenų suvedimas į svetainėje www.kuresi.lt pateiktą anketą.
5. Prenumerata - Lankytojo e.pašto duomenų suvedimas į svetainėje www.kuresi.lt pateiktą formą.

2. Bendrosios nuostatos
1. Lankytojo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, bei šios Taisyklės.
2. Lankytojų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas
1. Lankytojas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2. Lankytojas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti registracijos anketoje pateiktą informaciją.
3. Lankytojas turi teisę susipažinti su savo pateiktų duomenų tvarkymo istorija. Tokiu atveju Lankytojas turi kreiptis raštu į Duomenų valdytoją ir Duomenų valdytojas per 10 darbo dienų turi pateikti visą informaciją, susijusią su Lankytojo duomenų tvarkymu.
4. Lankytojas turi teisę raštu kreiptis į Duomenų valdytoją su reikalavimu pakeisti, ištaisyti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Duomenų valdytojas per 3 darbo dienas įvykdo Lankytojo reikalavimą ir informuoja elektroniniu paštu, Lankytojo nurodytu adresu, apie reikalavimo įvykdymą.
5. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Lankytojo, kuris atlieka Registraciją interneto svetainėje www.kuresi.lt teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Lankytojo asmens duomenis:
a. vardą ir pavardę;
b. gyvenamosios vietos ir/ar prekių pristatymo adresą;
c. telefono numerį;
d. elektroninio pašto adresą
6. Duomenys renkami:
a. apdoroti Kliento prekių ar paslaugų užsakymus;
b. išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
c. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
d. vykdyti rinkodarą, jei Klientas savo pasirinkimais išsakė norą gauti tokio pobūdžio informaciją iš AKTKC
7. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Duomenų valdytojo vadovas ar jo paskirtas darbuotojas, veikiantis pagal Duomenų valdytojo patvirtintą asmens duomenų tvarkymo tvarką.
8. Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo vidaus darbo tvarkoje nustatytą laiką, bet ne ilgiau, nei to reikia įsipareigojimams prieš Lankytoją įvykdyti. Ilgiausias duomenų saugojimo terminas – 2 metai nuo nuo paskutinio užsakymo apmokėtos paslaugos periodo pabaigos.
9. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Lankytojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuomet Lankytojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka arba tai reikalinga Duomenų valdytojo įsipareigojimams suteikti paslaugą įvykdymui.
10. Ne asmeninius Lankytojo duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Lankytojo užsisakytomis paslaugomis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistikos tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybę.
11. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

4. Taisyklių keitimas
1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.kuresi.lt interneto svetainėje.
2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie paskelbiami interneto svetainėje www.kuresi.lt.
3. Jeigu Lankytojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas
1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami svetainėje www.kuresi.lt arba raštu adresu info@kuresi.lt 
Paskutinis atnaujinimas: 2013 liepos mėn. 12 d.
 

 

UAB "AKTKC" © 2012, Visos teisės saugomos.